VERKOOPSVOORWAARDEN

Bij facturatie bevestigt de klant automatisch dat hij steeds in de nabije toekomst mag worden gecontacteerd i.v.m. nieuwe -of andere verkoop-, en/of VIP-dagen van INEXTIRIO.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen onder de naam van INEXTIRIO - merknaam van Ocean One bvba, Legeweg 121, 8020 OOESTKAMP, KBO 0505.961.304 - email: orderentry@inextirio.be

2. Op alle door u aangekochte goederen geniet u de wettelijke garantietermijn.

3. De door u aangekochte goederen blijven eigendom van Ocean One bvba tot de volledige prijs ervan is betaald. De levering zal dus pas kunnen plaatsvinden nadat U de verkoopprijs van de goederen heeft betaald. Ocean One bvba heeft wel de keuze om te leveren alvorens betaling te hebben ontvangen. Een levering geldt dus geenszins als bewijs van betaling. De leveringskost dient afzonderlijk door U te worden betaald op het ogenblik van de levering. Vanaf de datum van aflevering van de goederen bent U als enige aansprakelijk voor risico’s verbonden aan het aangekochte product.
(zie www.inextirio.be : overzicht van de verschillende garantie voorwaarden)

4. De door U aangekochte goederen worden door Ocean One bvba gestockeerd, zonder kosten, tot aan de overeengekomen leveringsdatum (maximaal 12 maanden na ondertekening bestelbon). Indien u verzoekt om een uitstel van de leveringsdatum, dan heeft Ocean One bvba het recht om hiervoor een extra voorschot aan te rekenen. Indien de gevraagde leveringsdatum van uwentwege verlengd wordt met een periode van 3 maand na origineel gevraagde leveringsdatum (max 12 maanden na ondertekening bestelbon) dan zal u een voorschot van 50% moeten betalen op de totale waarde van deze bestelling. Indien de gevraagde leveringsdatum van uwentwege verlengd wordt met een periode van 6 maand na origineel gevraagde leveringsdatum dan zal u het volledige bedrag als voorschot moeten betalen op deze bestelling. Dergelijk uitstel van de overeengekomen leveringsdatum heeft evenwel geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg. Deze wettelijke garantie neemt dus aanvang vanaf de oorspronkelijk voorziene leveringsdatum.

5. De klant draagt steeds de volledige verantwoordelijkheid indien de handelsgoederen NIET binnen kunnen op het gevraagde leveringsadres. Bij eventuele extra kosten zijn deze STEEDS ten laste van de klant (vb. bestelling van een lift, aanmelden bij een tweede levering, …)

6. U kunt uw verkoop binnen de 7 dagen na uw bestelling annuleren mits betaling van een compenserende schadevergoeding van 20% op de totale verkoopsom (BTW incl.). Hierna wordt de annulatievergoeding opgetrokken naar 30% op de totale verkoopsom (BTW incl.). Indien Ocean One bvba de bestelling zou annuleren, bent U gerechtigd op dezelfde vergoeding, tenzij er sprake is van
overmacht.

7. Indien u klachten heeft betreffende de geleverde goederen, dient u deze binnen de 7 dagen na de leveringsdatum schriftelijk mee te delen aan Ocean One bvba. Dit mag gebeuren via email naar aftersales@inextirio.be doch uw klacht kan enkel door Ocean One bvbaworden aanvaard en behandeld indien uw klacht tijdig is, indien deze duidelijk is omschreven én voorzien van bewijsstukken en u aangeeft welk product het betreft, de datum van de bestelbon e.d.m. Indien u de goederen na ontvangst niet inspecteert en geen klachten formuleert, wordt u geacht die gebreken of de niet-conforme levering te hebben aanvaard. U dient wel de originele  erpakking te behouden. Het terugzenden van de goederen gebeurt op uw risico.

8. Bij eventuele aankoop van PUSH & PULL handelsgoederen in de showroom, verbindt elke klant afgeprijsde showroomartikelen te aanvaarden in de staat zoals die zich bevinden. Dit is tevens de reden waarom er uitzonderlijk een EXTRA korting wordt toegepast. Alle PUSH & PULL artikelen worden bij ondertekening van de bestelbon ten vroegste na 2 weken en ten laatste na 6 weken uitgeleverd aan de klant aan de geldende verkoopsvoorwaarden van de bestelbon.

9. Cash & Carry handelsgoederen worden bij bezoek aan de showroom en d.m.v. ondertekende bestelbon ONMIDDELLIJK meegenomen en contant betaald door de klant. De factuur wordt via post of mail bezorgd aan deze klanten.

10. Indien u de verkoopprijs of leveringsprijs niet betaalt op de overeengekomen datum, is Ocean One bvba gerechtigd op een intrest wegens laattijdige betaling, zonder dat u daarvoor in gebreke dient te worden gesteld. De intrest wordt overeengekomen als de wettelijke intrestvoet die van toepassing is op datum dat er moet betaald worden, verhoogd met 2.5%.

11. Indien Ocean One bvba u in gebreke moet stellen omdat u niet betaalt of indien Ocean One bvba tot invordering moet overgaan, bent u bijkomend een bedrag verschuldigd van 10% op de totale verkoopprijs (BTW excl.), met een minimum van € 125 al dan niet vermeerderd met de andere invorderingskosten. Indien Ocean One bvba bedragen zou zijn verschuldigd aan U volgend uit deze overeenkomst, is zij dezelfde vergoeding verschuldigd, 30 dagen nadat U Ocean One bvba hiertoe aangetekend in gebreke heeft gesteld, en op voorwaarde dat de bedragen opeisbaar en liquide zijn.

12. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing en enkel de rechtbanken te Gent zijn bevoegd om te oordelen over discussies betreffende de overeenkomst door u met Ocean One bvba gesloten.

INEXTIRIO

by OceanOne bvba

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Pinterest Clean

We Accept

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

© 2019 by Just Say Yes bvba - www.jsy.be